Rysunek Bartoszka Zgolińskiego

 

 

CZYM JESZCZE POZA TYM SIĘ ZAJMUJEMY?


* ZHP * LOP * SKO * PCK *MAŁY TRAMP*

V ŚRODOWISKOWA DRUŻYNA HARCERSKA "SAVA"

Wieczór pieśni harcerskiej

Poczatki drużyny sięgają 1947 roku. Wspomina o tym szkolna kronika. W 1954 roku drużyną opiekowała się pani Wanda Pietraś, druhowie złożyli wtedy przyrzeczenie (9 stycznia).Wykonywali też prace społeczne w pobliskim PGR-rze.Kronika stwierdza też, że w roku szkolnym 1957/58:"Rozwinęły swoją działalność organizacje uczniowskie, zwłaszcza Z.H.P. pod kierownictwem drużynowej Mirosław Marii oraz przybocznej Olender Zofii. W drużynie utworzono 3 zastępy: I zastęp "Złote Kłosy" - zastępowa Stadnik Stanisława, II zastęp - "Czerwone Maki" - zastępowa Kucharska Maria, III zastęp - "Kukułki". 20 V odbył się bieg harcerski na stopień ochotniczki i młodzika - 20 harcerzy zdobyło pierwszy stopień młodzieżowy i złożyło przyrzeczenie".Ślady drużyny harcerskiej widać w szkolnej kronice i w dalszych latach. W latach sześćdziesiątych drużyna nosiła imię Marii Konopnickiej. Prowadziła ją wówczas pani Danuta Kondracka. Harcerze rozwijali wówczas działalność, m.in. organizowali pomoc słabszym uczniom.


Druchny na Zlocie Światowego Skautngu w Gnieźnie 2000 r.

W 1994 roku drużynowym został Wojciech Zgoliński. Drużyna została zarejestrowana w Hufcu Łęczna jako V Środowiskowa Drużyna Harcerska i przyjeła nazwę "SAVA". Nazwa ta jest nawiązaniem do tradycji z lat szcześćdziesiątych - SAVA to jeden z pseudonimów, pod jakim publikowała Maria Konopnicka. Harcerze rozwijają szeroką działalność, przedstawiciele drużyny uczestniczą w hufcowych i chorągwianych imprezach. W 2000 roku reprezentacja drużyny brała udział w Światowym Zlocie Skautów i Harcerzy "GNIEZNO 2000"


Drużyna na Zlocie Andrzejkowym w Łęcznej

Nie brakuje nas na żadnych wiekszych imprezach hufcowych i chorągwianych.Corocznie bierzemy udział w Zlotach Andrzejkowych Drużyn Harcerskich Hufca Łęczna. Uczestniczymy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, jesteśmy na zimowiskach i biwakach. Nie brakuje nas na festiwalach piosenki harcerskiej - na Festiwalu Chorągwianym "Łęczna 2002 nasze druhny - Karolina Włodarczyk i Agata Miśkiewicz zajeły I miejsce!. Obecnie drużyna składa się z dwóch zastępów, zastępowymi są Agata Miśkiewicz i Angelika Cimek. Funkcję przybocznych pełnią Barbara Tarka i Anna Pawlak."


SZKOLNE KOŁO
LIGI OCHRONY PRZYRODY

Prace przygotowane na konkurs przygotowany przez koło LOP.

W kronice szkolnej w wielu miejscach znajdujemy wzmianki o ekologicznej dzialalności uczniów naszej szkoły - tyle, że to się wówczas inaczej nazywało. Np. w 1922 roku "24 kwietnia urządzone było przez kierownictwo szkoły święto "Sadzenia drzewek". Posadzono lipy , brzozy i jarzębiny , które otrzymano z lasów właścicieli majątku Łańcuchów" .W 1932 roku w szkole działało "Kółko Miłośników Przyrody"."..Do Koła Miłośników Przyrody należały wszystkie dzieci ,które opiekowały się zwierzętami i ptakami, budowały im domki i dbały o pokarm dla nich. W szkolnym ogrodzie dzieci pielęgnowały kwiaty oraz zajmowały się krzewami i drzewami owocowymi" .
Obecne koło LOP zostało reaktywowane przez panią Mariannę Chmiel w 1999 roku. Liczy 26 członków w różnym wieku. Pod kierunkiem swego opiekuna członkowie koła uczestniczą we wszystkich większych przedsięwzięciach o chrakterze ekologicznym, są także sami animatorami i twórcami wielu akcji.


Zdjęcie okolic Łańcuchowa wykonane przez czlonków koła LOP

To oni organizują w naszej szkole coroczną akcję "Sprzątanie Świata", w której biorą udział wszyscy uczniowie. Pod kierunkiem naukowców z wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie biorą udział w programie "Chrońmy Piękno Naszej Ziemi" - znakują pomniki przyrody, wykonują zadania na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, wyznaczają ścieżki rowerowe i piesze. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach i konkursach o tematyce ekologicznej, np. "Rady na odpady", "Recykling - to się opłaca" czy też "Co czuje drzewo" - konkurs plastyczny.


SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Prowadzi ją obecnie pani Iwona Szuplewska. Co roku organizowane są w październiku akcje propagujące oszczędzanie, a najwytrwalsi oszczędzający na koniec roku szkolnego z Banku Spółdzielczego otrzymują nagrody.
Można tu wspomnieć, że i o tej formie działalności wspomina nasza szkolna kronika. Pazdziernik miesiącem oszczędności
Np. w 1927 roku "12 grudnia kolejne zebranie rodziców , na którym referat pt. "Pracą i oszczędnością ludzie się bogacą" wygłosiła p. Marczewska (kierowniczka szkoły). Przedstawiła w nim formy i zasady oszczędności jakie należy zaszczepić i krzewić wśród młodzieży szkolnej , zachęcając rodziców do dawania możliwości dzieciom realizowania tej formy poprzez " Kasę Szkolną Oszczędności". Zebrani z uwagą wysłuchali referatu , popierając akcję oszczędności wśród swoich dzieci". SKO działało i później; i tak w 1968 roku "..9 czerwca członkowie SKO za udział w konkursie związanym z oszczędzaniem i systematyczne oszczędzanie pojechali po odbiór nagród do Milejowa" .


SZKOLNE KOŁO PCK

Rozmiar: 35228 bajtów

Prowadzi je pani Bożena Pawlak. I w tym wypadku kontynuuje pracę organizacji, która istnieje w naszej szkole od wielu lat.W kronice są wzmianki, że już w 1960 roku Szkolne koło PCK przy współpracy miejscowego szpitala prowadziło szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.Obecnie koło przeprowadza konkursy czystości, propaguje zasady udzielania pierwszej pomocy, uczestniczy w programach prowadzonych przez "COLLGATE", wspołpracuje z Ośrodkiem Zdrowia.


GRUPA TEATRALNA "MAŁY TRAMP"

Występ trupy Mały Tramp

Z grupą można się było zapoznać na poprzednich stronach. Powstała w poprzednim roku (2002). Małych artystów prowadzi pani Iwona Szuplewska - i to z powodzeniem - od sukcesu do sukcesu. Wystawiali już przedstawienia
"O zachowaniu na drodze", "Jasełka" i "W bajkowym świecie".

Można tu nadmienić, że teatrzyk kontynuuje chlubne tradycje swoich poprzedników, o czym wspomina szkolna kronika. Np. w 1960 roku "..rozwinęły swą działalność zespoły teatralne : młodzieżowy i Komitetu Rodzicielskiego , które wystawiły sztukę A. Puszkina "Panna Włościanka" oraz sztukę R. Rydza "Zemsta cygana". A w 1962 - "..nauczyciele wraz z Komitetem Rodzicielskim wystawili sztukę pt. "Czekaj , ja wrócę" a dochód przeznaczono na zakup telewizora dla szkoły ".


* SZKOŁA * GRONO * AKTUALNOŚCI *KRONIKA * PRACA * OSIĄGNIĘCIA * PARAFIA * PRZYRODA * STOWARZYSZENIE * HISTORIA * OSP *

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor:Wojciech Zgoliński.Zdjęcia autora oraz szkolne archiwum. Strona przygotowana w rozdzielczości 800x600. ©2003 www.splan.republika.pl Ostatnia aktualizacja 2003-04-05.

WRACAMY DO SZKOŁY